blog-grid

Казнена камата

Законот за облигациони односи предвидува дека во случаите на постоење договорен однос во кој се долгува парична обврска, а ќе се задоцни со...

Read More read-more
blog-grid

Здруженија

Законот за здруженија и фондации го предвидува здружувањето во здруженија како еден од начините на остварување на правото на слободно здр...

Read More read-more
blog-grid

Договор за лиценца

Договорот за лиценца, како правен однос кој настанува со согласност на волјите на договорните страни, претставува корисен инструмент за пр...

Read More read-more
blog-grid

Корпорација

Наједноставен начин за определување на поимните рамки на корпорацијата е преку наведување на нејзините основни структурни карактеристик...

Read More read-more
Scroll Up