blog-grid

Договор за лиценца

Договорот за лиценца, како правен однос кој настанува со согласност на волјите на договорните страни, претставува корисен инструмент за пр...

Read More read-more
blog-grid

Корпорација

Наједноставен начин за определување на поимните рамки на корпорацијата е преку наведување на нејзините основни структурни карактеристик...

Read More read-more
blog-grid

Договор за лизинг

Изразот лизинг потекнува од англискиот збор “lease” што во превод значи наем. Лизингот претставува алтернативен начин на финансирање кој се...

Read More read-more
Scroll Up