Можности за финансирање на компаниите преку КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

Во Македонија постојат бројни извори на финансирање кои компаниите можат и треба да ги искористат за да го развијат обемот и квалитетот на својот бизнис.

КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП нуди поддршката на микро, малите и средните претпријатија (ММСП) преку развивање стратегии за раст и експанзија, изработка на издржани бизнис планови и финансиски анализи.

КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП како консултатнска компанија им го олеснува патот на ММСП за пронаоѓање на најлесниот, најсоодветниот и најефикасниот пристап до финансии.

Од причина што ММСП се рбетниот столб на нашата економија, нивната стабилност и поволната пазарна позиција се предуслов за добра бизнис клима.Нашата улога како консyлтантска компанија е да ги охрабриме сите компании кои сакаат да пристапат до финансии со цел развивање и проширување на нивниот бизнис.

Можностите кои се нудат во РМ од типот на крединит линии преку сите финансиски институции и целата грантова програма преку Фондот за иновации и технолошки развој, како и ИПАРД 2 програмата , се вистинскиот чекор кон реализирање на вашата бизнис идеја, а кои во исто време овозможуваат и значителен раст и развој на веќе постоечкиот бизнис.

Related Posts

Scroll Up