НАШИТЕ УСЛУГИ

Деловно работење

ЖИВОТЕН ВЕК НА КОМПАНИЈАТА

1. Основање
2. Промена
3. Стечај
4. Ликвидација

СТАТУСНИ ПРОМЕНИ

1. Присоединување
2. Спојување
3. Поделба

УПРАВНИ ПОСТАПКИ

1. Легализација на објекти
2. Приватизација на земјиште
3. Застапување пред надлежни органи и институции

ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

1. Бизнис и маркетинг планови
2. Физибилити студии
3. Правен и економски due diligence
4. Интелектуална сопственост
5. Инвестициски можности

ПРОЦЕНКИ

1. Трговски друштва и подвижен- недвижен имот
2. Транспортни средства
3. Побарувања и обврски

ЕВАЛУАЦИЈА

Scroll Up